Telefoon: +31(0)613911145     E-mail: info@bentveldenpartners.com

Algemene Voorwaarden

                                                                                               

Algemene voorwaarden 2018 van Bentveld & Partners B.V.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

 

Opdrachtnemer

Bentveld & Partners (hierna aangeduid als opdrachtnemer)

 

Opdracht

De door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht of dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen partijen een overeenkomst wordt gesloten.

 

Deelnemer

Eenieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en B&P enige training van B&P volgt.

 

Training

Trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masterclasses, waar deelnemers op individuele- en groepsbasis kunnen inschrijven en deelnemen.

 

Bedrijfstraining

Een training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.

 

Open training

Een open training is een training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door opdrachtnemer te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. Opdrachtnemer is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings-of aanmeldingsformulier, of door de door opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. De opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig door aan haar verbonden personen of derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:405 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 lid 1: Uitvoering van overeenkomst

De opdrachtnemer is gerechtigd:

Het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering. De planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren.  De groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

 

Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal de opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever – of vice versa- streven naar een oplossing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

 

Artikel 3 lid 2: Gedragsregels

Van deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.

Tijdens de trainings- c.q. coachingsperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden. Van de deelnemers wordt een actieve deelname aan het trainings-, c.q. coachingstraject verwacht. Indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van andere deelnemers, kan hem of haar het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan het betreffend trainings- c.q. coachingstraject. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 4: Keuze van trainingslocatie

Om goede resultaten te bereiken moet de trainingslocatie voldoen aan door B&P te stellen eisen. Voor branche- en bedrijfstrainingen wordt in onderling overleg een geschikte trainingslocatie gereserveerd. Het wijzigen van trainingslocatie kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

 

Artikel 5: Accomodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accomodatie waar trainingen van opdrachtnemer plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer welke door opdrachtnemer zijn aangesteld, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

 

Artikel 6: Tarieven

Voor alle diensten en trainingen van opdrachtnemer worden de prijzen in rekening gebracht conform de door opdrachtnemer verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Opdrachtnemer zal steeds voorafgaand aan het verzorgen van de opdracht, van opdrachtgever betaling van de kosten kunnen eisen, daarin inbegrepen de verblijfskosten van de deelnemers en de huur van de accomodatie. Alle facturen van opdrachtnemer zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende opdracht. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door opdrachtnemer noodzakelijk is. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven bedoeld in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door opdrachtnemer te maken, komen steeds voor rekening van opdrachtgever. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtnemer ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.

 

Artikel 8 lid 1: Annulering

Bij annulering of wijziging tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 25% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

Bij annulering of wijziging tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

Bij annulering of wijziging korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.

 

Artikel 8 lid 2: Annulering van nader in te vullen trainingen

Indien een opdrachtgever met opdrachtnemer overeenkomt  een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en opdrachtgever er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen aangezien opdrachtnemer over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

 

Artikel 8 lid 3: Gedeeltelijke deelname

Deelnemers die tijdens een training niet (permanent) aanwezig zijn, blijven de totale trainings- en verblijfskosten verschuldigd.  Indien een deelnemer aan een open training deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de training voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige trainingsbedrag verschuldigd. In overleg met opdrachtnemer en uitsluitend tegen een door opdrachtnemer op te geven vergoeding, kan de deelnemer aan een vervangende training, indien beschikbaar, of, indien van toepassing, aan een deel daarvan deelnemen. De vergoeding voornoemd komt ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting , omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienst. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens opdrachtgever als jegens opdrachtnemer, nadrukkelijk uit.

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

Enige tekortkoming van de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de opdrachtgever.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de training geproduceerde uitwerkingen, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten etc.. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.

 

Artikel 10: Verjaring

Elke vordering op opdrachtnemer verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

 

Artikel 11: Auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden van de opdracht zijn, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de deelnemers, uitsluitend toegestaan na schriftelijk goedkeuring van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar trainingsmaterialen duidelijk voor.  Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,00 aan opdrachtnemer waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen werkelijk geleden schade.

 

Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen, ook in kort geding, worden berecht door de rechtbank vanuit een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van opdrachtnemer van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van opdrachtnemer steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 

Artikel 13: Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan opdrachtnemer verbonden partners hebben zich tot geheimhouding verplicht.

 

Artikel 14 lid 1: Verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens ter uitvoering van de opdracht heeft tot doel het mogelijk maken van:

Geven van (standaard) (groepsgewijze) trainingen/opleidingen

Toegang geven tot on-line leertrajecten

Het toegang geven tot events

Het op de hoogte houden van betrokkene over gerelateerde trainingen/opleidingen.

Het gebruik van de overige diensten van opdrachtgever.

De onderzoekgegevens die door opdrachtnemer bij opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan opdrachtnemer tevens toestemming aan opdrachtnemer voor het gebruik door opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor  beschreven doel. Naam- en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden opgenomen in het relatiebestand van opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan de aan opdrachtnemer gelieerde partners met hetzelfde doel als waarvoor opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids, en onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 14 lid 2: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

Met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het openbaar ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van opdrachtnemer.

 

Artikel 15: Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.